Kollégiumi élet

Kollégiumi élet

 

A Líceumi Diákotthon (kollégium) a Líceum szerves része: 2004 szeptemberétől lett közös igazgatású a Berzsenyi Gimnázium (Líceum) és a Diákotthon (kollégium).

   A Líceum igazgatójának feladata és hatásköre a LIDO (Líceumi Diákotthon) működtetése, melyet a kollégiumi pedagógiai program és házirend szerint működtetnek. Az intézmény alapvető célja: a diákokban tudatosítani az evangélikus egyház iránt érzett felelősségüket. Ezen kívül segítik a sikeres pályaorientációt, a felvételire való készülődést. A Diákotthon pedagógiai munkájának tervezését a kollégium vezetőjének irányításával a csoportvezető nevelőtanárok készítik el munkaterv alapján.

   A kollégiumban a diákokat négy csoportra osztják. Az I. csoport többnyire „berzsenyis” fiúkból, a II. csoport az „eötvösös” lányokból, a III. csoport a „berzsenyis” lányokból, a IV. csoport az „eötvösös” SNI (sajátos nevelési igényű) lányokból és fiúkból tevődik össze.

   A tanévet hagyományszerűen egy augusztus végi, 3 napos ismerkedési „Fészektáborral” kezdik. Itt az új diákok megismerkedhetnek egymással, a kollégiummal, leendő nevelőtanáraikkal, Sopronnal és környékével. A tanév elején az új kollégisták bemutatkozása zajlik egy vidám délutáni program keretében (mujkóavató). A tanév során több vidám együttlét szolgálja a jó hangulatot, a közösségteremtést, pl. Mikulás-est, kollégiumi farsang. Természetesen komoly ünnepségeket is szerveznek, megemlékeznek pl. a legfontosabb magyar történelmi eseményekről.

   Egyházi intézményhez méltó adventi gyertyagyújtást, karácsonyi ünnepélyt, ballagást tartanak az év során. Hetente két estén közösségteremtő, közös énekléssel hangulatossá tett áhítaton vesznek részt a kollégisták. Iskolalelkészeink rendszeresen lelkigondozói szolgálatot is végeznek diákjaink körében.

   A Diákotthonban az erkölcsi életre, a közösségi munkára és az értelmiségi lét nevelésére fektetik a hangsúlyt.

    A Diákotthon pedagógusai megszervezik a diákoknak az otthonban való tanulás lehetőségét a kötelező és szabad szilenciumokkal, és folyamatosan ellenőrzik a diákok tanulmányi eredményeit. Lehetőséget biztosítanak a képességfejlesztésre, ezen belül a tehetséggondozásra és a gyengébb tanulók felzárkóztatására. A nevelőtanárok felelősek a kollégisták egészséges fejlődéséért és neveléséért. Folyamatosan tartják a kapcsolatot a szülőkkel, a tanárokkal és az osztályfőnökökkel. Egyéni és csoportfoglalkozásokat tartva igyekeznek közel kerülni a gyerekekhez, egyben hasznossá tenni a tanórán kívüli időszakot. E tevékenység során kihasználják a kollégiumon belüli adottságokat (pl. filmklub, kézműves foglalkozás, beszélgető kör, női torna, asztalitenisz, csocsó, konditerem, társalgó), illetve a város nyújtotta lehetőségeket (uszoda, színház, mozi, kiállítások, kirándulások stb.). Alkalomszerűen házi bajnokságokat is szerveznek (pl. foci, kosárlabda). Tanulmányi munkájukhoz felújított számítógépterem, könyvtár áll rendelkezésükre. Lehetőség van ezen kívül szervezett formában a szabadidő hasznos eltöltésére – hetente két alkalommal kosárlabda vagy labdarúgás a Líceum tornatermében, illetve színházbérlet áll rendelkezésükre.Többen versenyszerűen sportolnak a város különböző egyesületeinél.

   Évek óta részt vesz a kollégium (nagyon jó eredményekkel) különböző versenyeken – a teljesség igénye nélkül: Megyei Kollégiumi Szavalóverseny, ”Legügyesebb Kollégista” vetélkedő, Városismereti Vetélkedő.

   A diákok körében a tanév során méréseket végeznek a jobb megismerés céljából. A csoportvezető nevelőtanárok - a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartáson túl - értékelést készítenek az új diákokról a szülők számára. Munkájukat szükség esetén az intézmény iskolapszichológusa, iskolaorvosa, ifjúságvédelmi felelőse is segíti. A jó iskolai eredmények, a sikeres nyelvvizsgák, érettségik és felvételik tükrözik a nevelőtanárok pedagógiai hozzáértését.

   A Diákotthonban nagy hangsúlyt fektetnek a keresztény nevelésre, ezért a Diákotthon lakóinak vállalniuk kell az intézményben folyó vallásos életvitelt.

   A kollégisták a többi középiskolás kollégiuméhoz hasonló házirend-napirend szerint élnek. A kollégium napirendjét a kollégiumi nevelőtestület állítja össze, és az igazgató hagyja jóvá. A napot a reggeli ébresztővel kezdik fél hétkor, majd ezt követi a reggeli fél nyolcig. Háromnegyed nyolcig a diákoknak el kell hagyniuk a kollégiumot. A későn indulókat elmarasztalják a figyelmeztetés különböző fokozataival. Kivételt képeznek azok, akiknek nincs első órája. Déltől fél négyig biztosítják az ebédet, tekintettel a gimnáziumban folyó tanítási időre. Délután négytől fél hétig szilencium van, ez alatt a diákok tanulnak, elkészítik a házi feladatukat. E munka segítői a csoportvezető nevelőtanárok, akik figyelemmel kísérik a tanulók iskolán kívüli tevékenységét, próbálják „pótolni” szüleiket. Szilencium után a diákok negyed nyolcig vacsoráznak. Fél héttől fél nyolcig a kollégistáknak szabad kimenőjük van. Héttől háromnegyed nyolcig tart a második szilencium, ami a valamilyen tantárgyból elmarasztalt tanulóknak kötelező. Ebben az időszakban tanulhat az a diák is, aki még nem tudta befejezni a feladatait. Minden kedden és csütörtökön tartják az áhítatot este nyolc órakor. Kilenc órakor már mindenkinek a saját szintjén kell tartózkodnia. Az első és második emeleten vannak a fiúk, a harmadik és negyedik emeleten pedig a lányok szobái. Nevelőtanári engedéllyel este fél tízig kaphatnak kimenőt az idősebb diákok. Ekkor történik a teakonyhák, fürdők és a közös helyiségek zárása. Háromnegyed tízkor a létszámellenőrzés következik. Tíz órakor van a központi villanyoltás. A kollégiumon kívül töltendő hétköznapi éjszakát csak nagyon indokolt esetben engedélyeznek. Ehhez szükséges a szülő írásos és szóbeli engedélye, a nevelőtanár egyetértése és a kollégiumvezető engedélye. Mivel a kollégium koedukált, ezért a lányok nem mehetnek a fiúk szintjére, a fiúk sem a lányok emeletére.

   A kollégisták minden pénteken hazautaznak, délután öt óráig kell elhagyniuk a Diákotthont. A diákoknak vasárnap kell visszatérniük a kollégiumba. Ha a tanítás napján, vagyis hétfőn akarnak visszatérni, akkor a szülőnek jeleznie kell azt a kollégium felé. Szükség esetén hétvégén is maradhatnak a diákok a kollégiumban (pl. iskolabál, ballagás), mert biztosítani tudják a nevelői felügyeletet. A látogatási rend szerint a szülők bármikor meglátogathatják gyermekeiket, de az egyéb látogatók, pl. diáktársak, csak délután négy óráig, illetve fél héttől este nyolc óráig látogathatják a kollégistákat.

   A bentlakó diákok kollégiumi díjat nem fizetnek, csak az elfogyasztott étel nyersanyag normáját, indokolt esetben ennek 50%-át.

   A Diákotthonba főképp a Líceum tanulói nyerhetnek felvételt, vagy más evangélikus intézmény, testvériskola tanulója, így az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola és a Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola diákjai. A férőhelyek számától függően az érintett igazgatók egyeztetnek egymással. A beiskolázási időszak végén a megmaradt férőhelyek betöltésére más soproni iskolák diákjai is jelentkezhetnek.

 Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444