Újra evangélikus kézben

Az iskola egészen 1948-ig, az államosításig az Evangélikus Egyház fenntartásában, szellemiségének megfelelően működött. Ezután állami fenntartású, de a régi hagyományokat ápoló, az oktatás színvonalát megtartó gimnáziumként képezte diákjait.

   A Líceum 1991-től újra a Magyarországi Evangélikus Egyház iskolája. Hivatalos neve ekkor Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) lett, működtetési joga a magyar államtól az Északi Evangélikus Egyházkerületre, illetve a Magyarországi Evangélikus Egyházra szállt át. Az új iskolai évet már ennek jegyében ünnepélyes tanévnyitóval kezdte meg szeptember 1-jén az evangélikus templomban. Szebik Imrepüspök igehirdetése után a diákok ünnepi műsora következett, majd dr. Lampérth Gyula igazgató nyitotta meg a tanévet, aki ezután letette az esküt.

  Az egyház az ősi hagyományok jegyében s korunk új kihívásaival szembenézve vállalta és vállalja, hogy ismét olyan iskolát teremt, amely tradícióira alapozottan, a régmúlthoz hasonlóan, diákjait Isten félelmében, erkölcsben erősítve, evangélikus szellemben neveli és oktatja kultúrára, tudományra, e nemzet gyarapítására. Továbbra is, mint ahogy évszázadokkal ezelőtt is, küldetésünknek tartjuk a Sopron környéki vagy még távolabbi kistelepülések evangélikus gyülekezetei által hozzánk küldött tehetséges fiatalok nevelését, oktatását, számukra és természetesen más felekezetű tanulóink számára is a legkorszerűbb ismeretek átadását és a legidőállóbb értékrend iránti belső igény kialakítását.

   1992. szeptember 1-jén újraindult a hagyományos nyolcosztályos gimnázium. Benne a klasszikus nyelvek újra nagyobb hangsúlyt kapnak. 1993-tól magyar és német nyelven is tanítunk, ami egy régi tradíció felélesztését jelenti, hiszen a Líceumban az évszázadok során mindig is jelen volt a többnyelvű (magyar, német, latin) képzés. Az iskola mai rendszerében négyosztályos magyar és német nemzetiségi gimnázium, nyolcosztályos magyar és német nemzetiségi gimnázium, valamint angol és német 0. (nyelvi előkészítő) évfolyam működik.

   A Líceum a soproni evangélikus közoktatási rendszer része. Rajtunk kívül a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola és azEötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola alkotja a rendszert.

    Testvéri és iskolakapcsolatokat ápolunk elsősorban a magyarországi evangélikus középiskolákkal, a pannonhalmi Bencés Gimnáziummal, a Pápai Református Kollégiummal, számos német nyelvterületen lévő külföldi gimnáziummal (például a krumbachi Simpert-Kraemer-Gymnasium vagy a planeggi Feodor-Lynen-Gymnasium), illetve lengyel, finn és francia gimnáziumokkal.

    Mint evangélikus iskola, kiemelt hangsúlyt fektetünk a lelki nevelésre. Fontos szerepe van ebben a hétfői áhítatoknak, a félévenként tartott csendesnapoknak, az ünnepek előkészítésének és átélésének. Fontosnak tartjuk a diákok lelki segítését problémáik megoldásában. Az évenkénti révfülöpi hittantáborok, csendeshétvégék alkalmat adnak a bibliai történetek hallgatása mellett az őszinte beszélgetésekre, jókedvű éneklésre, játékra, kirándulásokra. A tábor végére új barátságok születnek, s tanítványaink megtapasztalják, hogy a mai világban is vannak még olyan megtartó közösségek, ahová jó tartozni.

   A visszavétel óta eltelt időszakban a folyamatos építkezés időszakát éljük. Új tantermeket, szaktantermeket, két tornatermet építettünk, létrehoztuk Sopron egyik legjobban felszerelt, legszínvonalasabb eszközparkjával rendelkező informatikai laborját, az Unger Pauline Informatikai Labort. 1995 nyarán megkezdődtek a tetőtér-beépítési munkálatok, melyek során több tanterem kialakítására került sor. 1998. szeptember 15-én ünnepélyes avatással adták át az iskola dísztermét, amely a düsseldorfi Hermann-Niermann Közalapítvány támogatásával az 1996-1998 közötti tetőtér-beépítés részeként készült el. 2002-ben került sor az új tornaterem ünnepélyes avatására. 2004 októberében új épületszárnnyal bővült a Líceum: felavatásra került az emeleti tornaterem és a felette kialakított tetőtéri tantermek.

   1993 nyarán megkezdődtek az önálló diákotthon átalakítási munkálatai. A hivatalos, ünnepélyes avatásra 1993. december 2-án került sor. A kollégium Hetvényi Lajos egykori vallástanár, az első diákotthon kezdeményezője nevét vette fel. 2003. szeptember 1-jétől a kollégium szervezeti önállósága megszűnt, és ismét a gimnáziummal közös szervezeti tagintézményként működik.

   Több emléktábla avatására került sor az elmúlt két évtizedben.  1997. október 21-én Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát, licista öregdiák és D. Szebik Imre püspök mondott avató beszédet az „Egy lélekkel a magyar oktatásért” emléktábla  avatásán, amely a magyar oktatás ezeréves évfordulójának tiszteletére készült. 1998. március 15-én avatták fel az egykori líceumi diák, Murmann Sámuel emléktábláját, ezzel tisztelegve az 1848/49-es szabadságharc mártír őrnagya és a Líceumi VII. század emléke előtt. 1999. április 13-án, születésének 250. évfordulóján emlékkonferenciát tartottak az első magyar nyelvű újság, a Pozsonyi Magyar Hírmondó szerkesztőjének és kiadójának, Rát(h) Mátyásnak a tiszteletére a soproni Városházán.  Az ünnepnap keretében került sor a Rát(h) Mátyás-emléktábla felavatására  az iskola udvarán. 2001. június 23-án Prőhle Jenő emléktáblájának avatására került sor a líceumi könyvtár udvari falán. Avatóbeszédet mondott Sümeghy József lelkész, öregdiák és dr. Lampérth Gyula igazgató. Az emléktábla alkotója Kutas László öregdiák. 2005. június 26-án, a tanévzáró istentisztelet és ünnepély előtt került sor dr. Lampérth Gyula igazgató emléktáblájának felavatására. Dr. Lampérth Gyula (1950-2001) az újra evangélikus gimnázium első igazgatójaként 1991 és 2001 között állt az intézmény élén. 2007 márciusában avatták fel az iskola falán  a Líceum két egykori diákjának, Kapi Béla püspöknek és édesapjának, Kapi Gyula egyházzenésznek,  a tanítóképző intézet egykori igazgatójának közös emléktábláját.

   1993 júniusában ünnepelte a Diákszövetség megalakulásának 75. évfordulóját. A jubileumi közgyűlésen és találkozón a résztvevők megerősítették legfőbb szándékukat: a licista és berzsenyista öregdiákok közti összefogás és az iskolához való kötődés fontosságát.

   2007-ben ismét évforduló ünnepelt az iskola, alapításának 450. évfordulóját. Október 25. és 28. között az ünnepi programban 450 perces ima és sport, diákfoglalkozások, emléktúra szerepelt. A díszünnepség előadói a múlt öröksége mellett kiemelték a jelen értékeit is, s hitet tettek az iskola szellemi elkötelezettsége mellett. A jubileum ünnepi istentisztelettel fejeződött be. Több kiadvány is megjelent az ünnephez kapcsolódva. A Jubileumi évkönyv Major Mihály igazgatóhelyettes szerkesztésével készült el.  Régi adósságát törlesztette az iskola, amikor megjelent az egykori igazgató és könyvtáros, Németh Sámuel iskolatörténeti munkájának egy fejezete A soproni evangélikus líceum történetének egy százada 1681-1781 címmel. Az iskola egykori diákjának, Gombocz Endrének A magyar botanika története című könyvének reprint kiadása is az évforduló alkalmából jelent meg.

 2010. március 27-én, születése 100. évfordulójának alkalmából megemlékező ünnepséget tartottak a líceumban Peéry Rezső egykori igazgatóról. Fodor Tamás soproni polgármester megemlékezése után Kocsis István tanár mutatta be az ünnepségre megjelent „Peéry Rezső küzdelmei az eszmei barikádokon” című kötetét, amely elsősorban a soproni évek eseményeit, emlékeit idézi fel. Az ünnepség után került sor Peéry Rezső emléktáblájának az avatására egykori lakóháza, a Deák tér 30. sz. ház falán.

 Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
Evangelisches Dániel Berzsenyi (Lyzeum) Gymnasium und Internat
H-9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf.: 77
Telefon: (00 36) 99/512-430 , Fax: (00 36) 99/512-444